Yuan Zhaohuai

Yuan Zhaohuai

председатель правления «Silk Road City Holding Group»